Synthesis of TiO2–ZrO2 binary oxides by hydrolysis of tetrabutoxytitanium and tetrabutoxyzirconium mixtures under water–ammonia atmosphere

TiO2–ZrO2 binary oxides were prepared by joint hydrolysis of tetrabutoxytitanium (TBT) and tetrabutoxyzirconium (TBZ) mixtures under an atmosphere of ...
0 downloads 9 Views 3MB Size